คาวมเชื่อตามวัน

1. วันม้วยและวิธีนับวันม้วย 

สำนวนคำอ่านฮก (6) ตื้บตอก เจ็ด (7)สอกสอย แปด (8)ป๋ายป้าย เก้า (9)รายหลำ สิบ (10) จำจ้อย สิบเอ็ด (11) ก้อยก่อน (12) อ่อนแอ

คำอธิบาย

1) ฮก (6) ตื้บตอก เดือนไหนก็ตาม ถ้าขึ้นหรือแรม 6 คำ ตรงกับวันเสาร์ เป็นวันม้วย คำว่าฮกหมายถึง ขึ้นหรือแรม( 6) ค่ำ ตื้บตอก หมายถึง นามวัน (ต๊ะทะ นะ เป็นนามวันเสาร์)

2) เจ็ดสอกสอย เดือนไหนก็ตาม ถ้าขึ้นหรือแรม 7 ค่ำ ตรงกับวันศุกร์ เป็นวันม้วย เจ็ด หมายถึงขึ้นหรือแรม 7 ค่ำ สอกสอย เป็นนามวัน สะ ฮ้า เป็นนามวัน ศุกร์

3) แปดป๋ายป้าย เดือนไหนก็ตาม ขึ้นหรือ แรม 8 ค่ำ ตรงกับวันพฤหัสบดี เป็นวันม้วย คำว่าป๋ายป้ายเป็นนามวัน (ป๊ะ พะ มะ) เป็นนานวันเสาร์

4) เก้า (9) รายหลำ (9) เก้า หมายถึง เดือนไหนก็ตาม ขึ้น หรือ แรม 9 ค่ำ ตรงกับวัน พุธ เป็นวันม้วย เก้า หมายถึง 9 ค่ำ รายหลำ เป็นนามวัน (ยะ ละ วะ) เป็นนามวันพุธ

5) สิบ (10) จำจ้อย สิบ หมายถึง เดือนไหนก็ตาม ขึ้นหรือ แรม 10 ค่ำ ตรงกับวัน พุธ เป็นวันม้วย สิบหมายถึง10 ค่ำ จำจ้อย เป็นนามวัน จ้า ซ้า ญ้า เป็นนามวันอังคาร

6) สิบเอ็ดก้อยก่อน (11) เดือน ไหนก็ตาม ถ้าขึ้นหรือ แรม 11 ค่ำ ตรงกับวันจันทร์ เป็นวันม้วย สิบเอ็ด หมายถึง 11 ค่ำ ก้อยก่อน เป็นนามวัน (ก้า ฆะ ง้า) เป็นนามวันวันจันทร์

7) สิบสอง (12) อ่อนแอ เดือนไหนก็ตามถ้าขึ้น หรือแรม 12 ค่ำ ตรงกับวันอาทิตย์ เป็นวันม้วย สิบสอง หมายถึง 12 ค่ำ อ่อนแอ เป็นนามวัน (อ้า)) นามวันอาทิตย์วิธีที่จำจ่ายที่สุด คือ เอาวันขึ้น หรือแรม ของเดือนมาบวกกับวันที่เราต้องการ ถ้าเป็นเลข 13 ก็ถือเป็นวันม้วย ถ้าจะทำการมงคลใดๆ ให้เว้นวันม้วย

2. วันทุน( วันที่เป็นมงคลก่อน) มีคำท่องที่จำได้ง่ายดังนี้
ตะกู-กย่องส่า-ละ,ทุนป้ะ-กะโส่ง,นะโหย่ง-ยุนจ้า,อ่องละ-หว่าโส่

ส่า-โหล-หว่าข่อง,มยะต่อง-ต่อ-ตะลิน,ตะติงกยุต-ตี,ตอหลี่-ตะส่องโมง

ซานตง-นะต่อ,มะหน่อ-ปบ่าโส่,บิโหย่-ตะปูตอย, เทหวุ่น-ตะปอง,จบคำท่อง

คำอธิบาย

ให้นับเดือนและวันควบกันไป ให้นับตั้งแต่เดือน 5 คือ เดือนเมษายน เป็นต้นไป จนถึงเดือน 4 รวมเป็น 12 เดือน ดังต่อไปนี้

1) เดือน 5 (มีคำอ่านว่า) ตะกู กย่องส่าละ วันจันทร์กับศุกร์เป็นวันทุน
2) เดือน 6 (มีคำอ่านว่า) ทุนปะ กะโส่ง วันเสาร์ กับ พฤหัสบดี เป็น วันทุน

3) เดือน 7 ( มีคำอ่านว่า) นะโหย่ง ยุนจ้า วันอังคาร วันเดียว เป็นวันทุน

4) เดือน 8 ( มีคำอ่านว่า) อ่องละ หว่าโส่ วันอาทิตย์กับวันพุธเป็น วันทุน
5) เดือน 9 (มีคำอ่านว่า) ส่าโหล่ หว่าข่อง วันศุกร์กับวันพุธเป็นวันทุน
6) เดือน 10 (มีคำอ่าว่า) มยะต่อง-ต่อตะลิน วันพฤหัสบดี กับวันเสาร์ เป็นวันทุน
7) เดือน 11. (มีคำอ่านว่า) ตะติง-กยุตตี่ วันอังคาร เป็นวันทุน

8) เดือน 12 (มีคำอ่านว่า) ตอหลี่-ตะส่องโมงวันเสาร์กับวันพุธ เป็นวันทุน
9) เดือน 1 (มีคำอ่านว่า) ชานโตง-นะต่อ วันจันทร์กับวันศุกร์เป็น วันทุน
10) เดือน 2 (มีคำอ่านว่า) มะหน่อ-ปบ่าโส วันพฤหัสบดี กับ วันอังคาร เป็นวันทุน
11) เดือน 3 (มีคำอ่านว่า) บิโหย่ –ตะปูตอย วันพฤหัสบดีกับวันอังคาร เป็นวันทุน

12) เดือน 4 (มีคำอ่านว่า) เทหวุ่น – ตะปอง วันเสาร์กับวันพุธ เป็นวันทุน

3. วันปย้าด หรือวันอับโชคชาวล้านนาเรียกว่า “วันเสีย”หากจะริเริ่มทำการงานในวันนั้นจะไม่มีโชคมีวิธีนับวันปย้าดดังต่อไปนี้ คือ ปุ่งหย่า ส่า ละเอ้กก้ะ หย่าจ่า ให้นับตั้งแต่เดือน 5 ถึงเดือน 8 ตั้งแต่เดือน 9 ถึงเดือน 12 และให้นับตั้งแต่เดือน 12 ถึงเดือน 4 อธิบายดังต่อไปนี้

1) เดือน 5,9,1 วัน พฤหัสบดี กับ วันเสาร์ เป็นวันปย้าด

2) เดือน 6,10,2 วันศุกร์ กับ วันพุธ เป็นวันปย้าด

3) เดือน 7,11,3 วันอาทิตย์ กับ วันจันทร์ เป็นวันปย้าด

4) เดือน8,12,4 วันราหู กับ วันอังคาร เป็นวันปย้าด

ให้นับตั้งแต่เดือน 9 ถึง เดือน 12 เฉพาะ 4 เดือนก็เช่นเดียวกัน และให้นับเดือนเกี๋ยง ถึง เดือน 4 สี่เดือน มีคำอ่านเช่นเดียวกัน วันผีกิ๋น

ขึ้น 1 ค่ำ ผีกิ๋นผี ขึ้น 2 ค่ำ ผีกิ๋นคน แรม 1 ค่ำผีกิ๋นหมา แรม 2 ค่ำ ผีกิ๋นวัว

ขึ้น 3 ค่ำ ผีกิ๋นไก่ ขึ้น 4 ค่ำ ผีกิ๋นเป็ด แรม 3 ค่ำผีกิ๋นควาย แรม 4 ค่ำ ผีกิ๋นช้าง

ขึ้น 5 ค่ำ ผีกิ๋นหมู ขึ้น 6 ค่ำ ผีกิ๋นหมา แรม 5 ค่ำผีกิ๋นม้า แรม 6 ค่ำ ผีกิ๋นผี

ขึ้น 7 ค่ำ ผีกิ๋นวัว ขึ้น 8 ค่ำ ผีกิ๋นควาย แรม 7 ค่ำผีกิ๋นคน แรม 8 ค่ำ ผีกิ๋นเป็ด

ขึ้น 9 ค่ำ ผีกิ๋นช้าง ขึ้น 10 ค่ำ ผีกิ๋นม้า แรม 9 ค่ำผีกิ๋นไก่ แรม 10 ค่ำ ผีกิ๋นหมู

ขึ้น 11 ค่ำ ผีกิ๋นผี ขึ้น 12 ค่ำ ผีกิ๋นคน แรม 11 ค่ำผีกิ๋นม้า แรม 12 ค่ำ ผีกิ๋นวัว

ขึ้น 13 ค่ำ ผีกิ๋นไก่ ขึ้น 14 ค่ำ ผีกิ๋นเป็ด แรม 13 ค่ำผีกิ๋นควาย แรม 14 ค่ำ ผีกิ๋นหมา

ขึ้น 15 ค่ำ ผีกิ๋นหมู แรม 15 ค่ำผีกิ๋นม้า

เมื่อเลี้ยงผีสางหรือบวงสรวงเทวดาอารักษ์อะไรต่าง ๆให้ดูเอาตามวันข้างขึ้นข้างแรม ตกวันผีกินอะไร ก็ได้บอกให้โดยละเอียดแล้ว เฉพาะอาหารของผีนั้นมีอยู่ 10 อย่างเท่านั้นอะห่ายะตางกิ๋นผี 10 เมียวมี ผี คน ไก่ เป็ด หมู หมา วัว ควาย ช้าง ม้า

แหล่งที่มา http://www.taiyai.org/index.php?name=knowledges&file=readknowledges&id=12

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: